Gaby Wallström

Sen 2015 äger och driver jag Mirakelboxen AB. Jag har mångårig erfarenhet som ledare på de flesta nivåer i kommunal förvaltning. Är specialiserad på förändringsarbete i samverkan med andra organisationer. De senaste åren som ledare har jag arbetat med demokratiutveckling och lett förändringsprocesser mellan social och fysisk miljö för att skapa hållbarhet och trygghet. Utvecklingsarbetet har erhållit uppmärksamhet och fått priser både nationellt och internationellt. Jag har även varit ansvarig för psykosocialt omhändertagande vid kriser och är utbildad i debriefing och krisorganisation.

Som konsult har jag förmågan att engagera, inspirera och få saker att hända i praktiken. Jag är empatisk, målstyrd, fokuserad och tydlig. Med en god analysförmåga, lång erfarenhet av utvecklingsarbete och god kunnighet i den lösningsfokuserade metoden skapar jag genuinitet och förtroende i förändringsprocesser. Resultatet av mitt arbete visar sig i ökad innovationskraft, effektivitet och hållbarhet.

Jag är socionom och har utbildning i kvalitetsarbete och utvärdering. Jag har utvecklat lösningsfokuserad metod som vilar på systemteoretisk grund till en praktisk modell för ledarskap, samarbete och organisationsutveckling.

gaby@mirakelboxen.se
+46 (0)703 666 614

Christian Hagård

Som konsult är jag empatisk, ödmjuk och kreativ. Mitt lugn och mitt fokuserade lyssnande skapar förtroende och goda möjligheter till  människor runt omkring mig att utvecklas. Min erfarenhet av att arbeta med lösningsfokuserad metod i ledarskap, organisationer och i utmanande förändringsprocesser är till nytta i möten såväl enskilt som i större grupper.

Jag har en bakgrund som ledare i kommunal regi på flera nivåer, både inom socialtjänst, fritid och det brottsförebyggande området. Jag har ansvarat för hållbarhets och stadsutvecklingsfrågor där goda resultat påvisats genom medborgardrivna processer. Jag har startat upp och drivit flera verksamheter där lösningsfokuserad metod som vilar på systemteoretisk grund varit en avgörande framgångsfaktor.

Jag är utbildad socionom och utbildad stödgruppsledare för extraordinära händelser och kriser. Jag har studerat migration och etniska relationer samt fått flera förtroendeuppdrag inom ideell sektor med fokus på bland annat: barn och unga, mänskliga rättigheter och diskriminering.

christian@mirakelboxen.se
+46 (0)708 776 553

Jessica Schmidt

Som konsult är jag nyfiken, närvarande och empatisk i mitt sätt att skapa samarbete och utveckling tillsammans med människor. För mig är det självklart att människor har styrkor, resurser och kompetenser som skapar möjligheter för utveckling och ger förutsättningar för förändring. Att göra en skillnad som gör en skillnad är viktigt för mig.

Jag har närmare mångårig erfarenhet av att arbeta lösningsfokuserat i skolan, som både skolkurator och bitr. rektor. Jag har utifrån lösningsfokuserad teori och metod utformat arbetssätt för att möta elever, grupper, klasser, kollegor och vårdnadshavare på ett respektfullt sätt och se möjligheter, resurser och ansträngningar som en naturlig del i utvecklingen. Med hjälp av den lösningsfokuserade metoden har jag lyckats nå framgång och förändring för både den enskilde och på verksamhetsnivå.

Min erfarenhet av att arbeta med lösningsfokuserad metod i ledarskap och organisation är till nytta i mötet såväl enskilt som i större grupper. För mig handlar ledarskapet och organisationsutveckling om att som ledare utveckla människor utifrån deras expertis, utmana och fördjupa. Det lösningsfokuserade förhållningssättet som ledare påverkar hela kulturen i organisationen.

Jag är utbildad socionom. I mina utbildningar och handledningar utgår jag från mina erfarenheter och knyter samman teori och praktiskt handlande.

jessica@mirakelboxen.se
+46 (0)793 508 421

Carina Tempel

Jag har över mångårig erfarenhet som chef varav de flesta som förvaltningschef/direktör inom landsting, kommun och stat. För mig är det viktigt med gemensam riktning, samskapande och tillit. Som chef är det angeläget att bygga relationer, skapa förutsättningar för utveckling och hålla riktning.

Jag har arbetat med organisationsförändringar, verksamhetsutveckling, ledarutveckling och värdegrundsarbete.

Som konsult kan min erfarenhet komma till nytta vid ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling i grupp eller enskilt samt med mentorskap.

Jag är utbildad leg sjuksköterska med vårdlärarutbildning. Jag har läst enstaka kurser i vårdvetenskap, forskningsmetodik, ekonomi och ett flertal ledarutbildningar.

carina@mirakelboxen.se
+46 (0)709 848 980

Janny Wallström

Som konsult är jag trygg, lyhörd och ödmjuk i min roll. Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt driver jag framgångsrika förändringsprocesser med ett stort engagemang. I arbetsprocesser är jag målmedveten, strukturerad och har en god analytisk förmåga.

Jag har mångårig erfarenhet inom socialt arbete, främst med barn och unga, både med behandling och med myndighetsansvar. Jag har god erfarenhet av utvecklings-och förändringsarbete och är väl förankrad i den lösningsfokuserade samtalsmetodiken som ger mig möjlighet att nå människor där dem är och därmed skapa goda förutsättningar för nästa utvecklingssteg. De senaste åren har jag arbetat som ledare på olika nivåer. Både i offentlig verksamhet och hos privata vårdgivare.

Jag är utbildad socionom och har en master i ledarskap i offentlig organisation samt utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik och ledarskap mot organisationsutveckling. Den lösningsfokuserade metoden har varit avgörande för mig som ledare.

janny@mirakelboxen.se
+46 (0)707212014