Vår integritetspolicy

posted in: Uncategorized | 0

Integritetspolicy Mirakelboxen AB

ALLMÄNT
Denna policy avseende integritet beskriver hur Mirakelboxen AB, 559077-6364, använder och lagrar dina personuppgifter när du deltar i våra ledarutbildningar/handledningar eller anmäler dig till event/nyhetsbrev alternativt ber oss skicka information.
Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan.

PERSONUPPGIFTSANSVAR
Mirakelboxen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
Kontaktinfo:
Mirakelboxen AB
Barometergatan 4
211 17 Malmö
Tel: 0703–666614
Epost: gaby@mirakelboxen.se

DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna fullfölja de tjänster som efterfrågas.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?
Vi samlar in telefonnummer och e-postadress i samband med utbildning, handledning och ledarutveckling.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi för register över vilka som gått vår ledarutbildning för att kunna skriva intyg när du så behöver. Vi använder din mailadress för att skicka ut information/nyhetsbrev med innehåll som vi tror intresserar dig. Vi delar inte din information till tredjeparts leverantörer i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke.

HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?
Du kan när som helst ändra dina uppgifter, i de fall det är möjligt och du har en rättslig grund att göra det. Maila oss på gaby@mirakelboxen.se

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade/ förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period dina personuppgifter kommer att lagras.
Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas/raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling av uppgifterna.
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt.
För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.
Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Kontakta oss på gaby@mirakelboxen.se i dessa ärenden.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för ändamålet, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning.

11 LAGRINGSTID
Vi sparar dina kontaktuppgifter såsom deltagare i vår ledarskapsutbildning, handledning eller ledarskapsutvecklingsprogram. Har du gått vår ledarutbildning sparar vi ditt namn för att du skall kunna få intyg att du gått utbildningen om du behöver det. Alla andra personuppgifter raderar vi senast 24 månader efter avslutat uppdrag.
De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger. Detta gäller t ex fakturor som måste sparas i 7 år.

12 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Mirakelboxen AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya Integritetspolicyn via den e-post du registrerat hos oss.